Close

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Bespoken.cz s.r.o.

účinné od 1. června 2019

 Vážený zákazníku, vážená zákaznice,

I. Úvod

 

 1. Právě čtete naše obchodní podmínky, kterými se řídí Váš nákup v internetovém obchodě bespkn.com.
 1. Nejsme fanoušci hvězdiček, poznámek pod čarou ani malých písmen, takže vše uvádíme jasně, stručně a napřímo.
 1. Úvodem si řekněme kdo je kdo. Pokud v tomto textu mluvíme o nás, máme tím na mysli společnost Bespoken.cz s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 077 04 151, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 109348. Pokud v tomto textu mluvíme o Vás, máme tím na mysli Vás, jakožto našeho váženého zákazníka.
 1. Pokud jste fyzickou osobou a kupní smlouvu s námi neuzavíráte v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jste pro účely těchto obchodních podmínek (a kupní smlouvy, kterou s námi uzavíráte) spotřebitelem.
 1. Pokud s námi kupní smlouvu uzavíráte v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu Vašeho povolání (nebo jste osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele), jste pro účely těchto obchodních podmínek (a kupní smlouvy, kterou s námi uzavíráte) podnikatelem.

 

II. Uživatelský účet

 

 1. Nejdříve pár slov k Vašemu uživatelskému účtu.
 1. Uživatelský účet je klíčem k Vašim nákupům na bespkn.com. V uživatelském účtu jsou bezpečně uloženy všechny Vaše údaje, které jsou nezbytné k bleskové objednávce nových košil.
 1. Při registraci do uživatelského účtu máte povinnost uvádět všechny údaje o Vás správně a pravdivě a tyto údaje pravidelně aktualizovat tak, aby dopovídaly skutečnosti (spoléháme se na to, že údaje v uživatelském účtu jsou správné, pravdivé a aktuální).
 1. Poté, co se registrujete na webu bespkn.com, můžete vstupovat do svého uživatelského účtu. Prostřednictvím něj můžete objednávat košile a provádět všechny s tím spojené úkony.
 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, konkrétně Vaším uživatelským jménem a heslem. Tyto přístupové údaje máte povinnost chránit a nesmíte je zpřístupnit třetím osobám.
 1. Upozorňujeme, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný (zejména když provádíme údržbu webu). Nicméně žádné obavy, údržby bývají rychlé a Vaši košili si budete moci objednat ihned po jejich ukončení.

III. Kupní smlouva

 

 1. Teď si pojďme si říct, jak přesně u nás nákup probíhá.
 1. Jednotlivé košile si u nás kupujete na základě kupních smluv, jakožto zboží zhotovené na míru podle Vašich požadavků. Tyto požadavky nám komunikujete prostřednictvím konfigurátoru umístěném na webu bespkn.com. Při výběru košile si vybíráte materiál, ze kterého bude košile ušita, určujete jak přesně má vypadat a současně zadáváte podle našich instrukcí míry Vaší postavy nebo Vaší košile, případně velikost, podle kterých košili ušijeme. Pokud zadáte míry Vaší košile, ušijeme košili přesně podle nich. Pokud zadáte míry Vaší postavy, souhlasíte, že my tyto míry pomocí našeho algoritmu přepočteme na míry košile, podle kterých košili ušijeme.
 1. Obsah kupní smlouvy je tedy co do předmětu určen Vaším výběrem a specifikací košile v konfigurátoru umístěném na webu bespkn.com a dále těmito obchodními podmínkami (ve znění účinném ke dni, ve kterém jste učinili objednávku).
 1. Při konfiguraci košile máte přitom povinnost správně, úplně a pravdivě vyplnit údaje nutné pro zhotovení košile podle instrukcí obsažených v konfigurátoru (dbejte tedy prosím pečlivému zadání a kontrole těchto údajů, protože přesně na základě nich Vám košili šijeme).
 1. Nakonfigurovanou košili si objednáváte vyplněním objednávkového formuláře. Do tohoto formuláře máte povinnost vyplnit úplně, správně a pravdivě Vaše osobní údaje a údaje potřebné pro doručení Vaší košile.
 1. Odeslání objednávky nám dáváte návrh na uzavření kupní smlouvy. My tento návrh bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky potvrdíme na Váš email, který nám pro tento účel poskytnete (doručením tohoto potvrzení na Váš email je mezi námi uzavřena kupní smlouva).
 1. V případě, že si nejsme jisti, zda jste zadali objednávku správně, máme právo Vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky. Nepotvrdíte-li nám v takovém případě Vaši objednávku, máme právo od kupní smlouvy odstoupit (nechceme Vám doručit něco, co jste si zjevně objednali omylem).
 1. Je Vám zřejmé a souhlasíte s tím, že kupní smlouva je uzavřena s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které Vám v této souvislosti vzniknou si přitom hradíte Vy (např. cenu internetového připojení).
 1. Uzavřením kupní smlouvy potvrzujete, že jste se seznámil(a) s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte. Současně potvrzujete, že jste měl(a) možnost si tyto obchodní podmínky v příslušném znění uložit a vytisknout.
 1. Dále berete na vědomí, že nemáme povinnost s Vámi kupní smlouvu uzavřít v případě, kdy jste dříve podstatným způsobem porušil s námi uzavřenou kupní smlouvu a tyto obchodní podmínky (v tomto, nebo předchozím znění).

 

IV. Kupní cena

 

 1. Každá legrace něco stojí. U nás však kupní cena košile již zahrnuje DPH a všechny související poplatky. Současně zahrnuje i standardní formu doručení v rámci České republiky. Současně je možné si objednat nadstandardní formu doručení podle aktuální nabídky na webu bespkn.com. V případě doručení mimo Českou republiku je cena uvedena na webu bespkn.com před potvrzením objednávky.
 1. Kupní cenu a případné náklady za doručení zboží nám hradíte jedním ze způsobů uvedených na webu bespkn.com.
 1. Uzavřením kupní smlouvy souhlasíte s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1.  V momentě, kdy Vám potvrdíme objednávku, berou naši krejčí do ruky nůžky a odstřihnou kus látky, ze které Vám ušijí košili.
 1. Pokud jste spotřebitel, berete z tohoto důvodu na vědomí, že nemáte právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží na základě § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, a to s ohledem na skutečnost, že Vaši košili zhotovujeme na míru a jde tedy o zboží upravené podle Vašeho přání a pro Vaši osobu.
 1. Nicméně žádné obavy, pokud by Vám ale košile náhodou neseděla, tak s Vámi velikost rádi zkonzultujeme a pomůžeme Vám zadat správné míry.

 

VI. Dodání zboží

 

 1. Způsob doručení vybíráte z možností aktuálně nabízených na webu bespkn.com.
 1. Vlastnické právo ke košili nabýváte po úplném zaplacení kupní ceny v momentě, kdy košili převezmete od dopravce.
 1. Nebezpečí škody na doručované košili na Vás (podle dle § 2123 odst. 1 Občanského zákoníku) přechází v momentě, kdy košili předáme dopravci. Při převzetí zboží tak máte povinnost zkontrolovat neporušenost obalů a jakékoliv závady neprodleně oznámit dopravci. Pokud máte podezření, že do Vaší zásilky někdo neoprávněně vniknul, doporučujeme od dopravce košili nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu totiž potvrzujete, že obal zásilky obsahující košili byl neporušený, a že košile není poškozena.
 1. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutné košili doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, vznikne Vám povinnost uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním (případně náklady spojené s jiným způsobem doručení).

 

VII. Odpovědnost za vady

 

 1. Naším mantrou je dodávat Vám nekompromisně perfektní košile bez vad. Nikdo ale není neomylný a v případě, že se na košili vada vyskytne, neseme za ni odpovědnost podle příslušných předpisů českého práva.
 1. Odpovídáme Vám tedy zejména za to, že košile nemá́ vady ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku.
 1. V případě, že košile při převzetí neodpovídá tomu, co jste si nakonfigurovali na webu bespkn.com, případně má jinou vadu (kterou jste nezpůsobili Vy ani přepravce – například špatně přišitý knoflíček), máte právo, abychom bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedli košili do bezvadného stavu, který jsme si dohodli. Jakoukoliv vadu napravíme primárně opravou (úpravou) košile. Pokud oprava (úprava) vadu neodstraní, poskytneme Vám přiměřenou slevu z kupní ceny, případně ušijeme košili novou. Pro vyloučení pochybností, zadání špatných měr, podle kterých máme košili ušít není vadou na naší straně.
 1. V případě podstatného porušení smluvního ujednání máte právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
 1. V případě, že zjistíte jakékoliv poškození košile, máte povinnost nám tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu od převzetí zásilky, a to na e-mailovou adresu hello@bespkn.com. Vaše práva vyplývající z naší odpovědnosti za vady lze uplatnit na adrese Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy jsme od Vás obdrželi reklamované́ zboží.
 1. Pokud jste spotřebitel, můžete uplatnit právo z vady, která se vyskytne na košili v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí košile dle § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku.

 

VIII. Komunikace 

 

 1. Veškerá naše komunikace musí probíhat písemně, a to buď emailem, poštou nebo předána osobně (podle toho, co kdo preferuje). V případě použití emailu je komunikace doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošt. V případě osobního doručení, nebo doručení poštou je komunikace doručena v momentě převzetí komunikace adresátem (případně odmítnutím převzetí komunikace, pokud ji adresát odmítne převzít).

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva uzavřená mezi námi a Vámi, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran při užívání webu bespkn.com se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem (nehledě na to, zda objednáváte z České republiky či zahraničí).
 1. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 1. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení však není dotčena platnost ostatních ustanovení kupní smlouvy ani obchodních podmínek.
 1. Naše kontaktní údaje jsou: Bespoken.cz s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, email: hello@bespkn.com.
 1. V případě, že máte za to, že Vaše práva byla porušena, můžete se na nás obrátit se svojí stížností prostřednictvím emailové adresy hello@bespkn.comv zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. V takovém případě můžete také kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.